Algemene Voorwaarden


ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN FAT BIKE INTERNATIONAL (FBI) BV.
Hierna te noemen FBI.
 
1 Algemene toepasselijkheid
 1. In alle voorkomende gevallen zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing. Indien de afnemer zijn eigen voorwaarden hanteert, erkent FBI deze niet.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen dan geldig wanneer schriftelijk tot een uitdrukkelijke overeenkomst is gekomen.
 3. De verkoopvoorwaarden gelden zowel voor afnemers die optreden als natuurlijke personen als voor afnemers die optreden als rechtspersonen.
 4. De verkoopvoorwaarden gelden voor alle huidige ondernemingen van de afnemer als  wel voor alle in de toekomst aan de afnemer verbonden ondernemingen. Door gebruik te maken van de FBI shop en haar diensten zien deze ondernemingen af van hun eigen verkoop – of afnamevoorwaarden. Bij hoge uitzondering kan worden afgeweken van de hier genoemde verkoopvoorwaarden. In dit geval dient de afnemer altijd in het bezit te zijn van onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
 5. Wanneer FBI software tot beschikking stelt aan de afnemer, mag de afnemer deze niet exclusief gebruiken en mag de afnemer deze software of delen daarvan niet veranderen.
2 Aanbiedingen
 1. Alle bestellingen vallen onder  het Nederlandse recht.
 2. Alle afbeeldingen, teksten, aanbiedingen, facturen, calculaties en overige documenten vallen onder het eigendomsrecht van FBI. Informatie mag niet gepubliceerd worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Alle prijsopgaven zoals genoemd in de FBI shop zijn vrijblijvend.
 3. Samples worden tegen onkostenvergoeding ter beschikking gesteld.
3 Prijzen en betalingsvoorwaarden
 1. Tenzij anders vermeld gelden alle opgegeven prijzen in euro’s en ‘af fabriek’ . Bovenop deze prijs komt het op het moment van levering geldende BTW tarief. FBI houdt zich het recht voor om de prijzen tussentijds te verhogen indien kostenstijgingen dit nodig maken. Op aanvraag van de afnemer zal FBI deze kosten aannemelijk maken.
 2. De opgegeven prijzen zijn incl.  BTW voor de consument en de wetgever stelt het BTW tarief vast.
 3. Indien er sprake is van betalingskortingen worden deze altijd gespecificeerd op de factuur, orderbevestiging of nota.
 4. Alle orders moeten voor levering volledig betaald zijn, inclusief verzendkosten.
 5. Tenzij anders overeengekomen begint de betalingsverplichting op het moment dat de afnemer de bestelling plaatst. Beroep op betalingskorting is gerechtvaardigd als de korting duidelijk op de factuur vermeld staat. Bij betalingsachterstanden heeft FBI het recht om de wettelijk vastgestelde basisrente verhoogd met een percentage van 8% te berekenen. Daarnaast heeft FBI het recht alle daarbovenop komende kosten te berekenen; in het bijzonder de invordering en derving’s kosten. De afnemer heeft het recht om te bewijzen dat deze kosten niet of in geringere mate zijn ontstaan.
 6. De afnemer heeft slechts dan recht op compensatie, wanneer dit recht van rechtswege is vastgesteld, onbestreden is of door FBI wordt erkend. Procedures die er toe dienen dit recht aanhangig te maken, geven geen recht op uitstel van betaling. De betalingsverplichting blijft bestaan. Vorderingen op FBI worden eerst verrekend met openstaande nota’s en indien die er niet zijn, uitbetaald in geld.
 
4 Levertijd en leveringsvoorwaarden
 1. De vanaf het begin aangegeven of overeengekomen levertijd bestaat na de verduidelijking van alle technische vragen, van afnemer tot geleverde producten, benodigde vergunningen en vrijwaringen, in het bijzonder van ontwerpen, evenals de nakoming van de overeengekomen betalingsvoorwaarden en de invulling van overige bereidheid tot mee werking van de afnemer.
 2. FBI is slechts tot levering verplicht als de afnemer reeds aan al zijn eerdere verplichten jegens FBI heeft voldaan.
 3. Wanneer de afnemer zijn afnameverplichtingen niet nakomt, berekent FBI alle daaruit voortkomende kosten door aan de afnemer. Tevens blijft de afnameverplichting steeds bestaan.
 4. Verlies, beschadiging en kwaliteitsvermindering van een product, tot stand gekomen in de periode tussen de eerste aanbieding van het betreffende product en de daadwerkelijke afname ervan, is voor rekening van de afnemer.
 5. Bij afname gelden de wettelijke bepalingen zoals vastgelegd in van het Nederlandse recht.
 6. Schadevergoeding door FBI wordt uitgekeerd met een beperking tot het bedrag dat volgens goed koopmanschap verzekerbaar is.
 7. FBI heeft het recht om bestellingen in delen te leveren. Afwijkingen aangaande gewicht, afmetingen, technische specificaties, productiewijze en omvang van leveringen zijn volgens de in het handelsverkeer gebruikelijke normen toegelaten. Altijd toegelaten zijn de veranderingen die verbetering van onze producten dienen.
 
5 Risico en verpakkingskosten
 1. Tenzij in de orderbevestiging anders is aangegeven, geldt levering  ‘af fabriek’.
6 Aansprakelijkheid voor gebreken
 1. De afnemer kan alleen dan aanspraak maken op schadevergoeding bij gebreken, wanneer hij al zijn verplichtingen is nagekomen zoals vastgelegd in  van het Nederlands recht.
 2. In geval zoals beschreven in 6.1 bepaalt FBI of zij overgaat tot het leveren van een nieuw product of het toekennen van een vergoeding. De eventuele vergoeding wordt begrensd door de hoogte van het aanschafbedrag.
 3. Bij terugkerend gebrek heeft de afnemer het recht op teruggave van het product en terugbetaling van zijn kosten. In dit geval is sprake van ontbinding van de koop.
 4. De verantwoordelijkheid van FBI betreffende gebreken aan een product beperken zich uitsluitend tot het product zelf.
 5. Tenzij schriftelijk anders is vastgelegd, is verdere aansprakelijkheid uitgesloten.
 6. De aansprakelijkheid voor gebreken vervalt vier en twintig maanden na eigendomsovergang.
 
7 Verantwoordelijkheid
 1. Verdere schadeaanspraken zoals in  6 beschreven zijn uitgesloten, tenzij van rechtswege anders is bepaald. Dit geldt in bijzonder voor de bepalingen zoals bepaald in  het Nederlands recht.
 2. De begrenzing zoals genoemd in  7.1 geldt ook voor niet materialistische zaken.
 3. Uitsluiting van verantwoordelijkheid geldt ook voor onze personeelsleden, medewerkers, verbonden handelaren, hulpkrachten en ieder ander die door FBI is aangesteld.
 
8 Eigendomsvoorbehoud
 1. FBI blijft eigenaar van geleverde product(en) totdat deze in het geheel door de afnemer is betaald. FBI heeft het recht om niet betaalde producten terug te nemen. De eventuele kosten die daarmee gepaard gaan en de compensatie van de waardevermindering van de producten, hoe dan ook ontstaan, zijn voor rekening van de afnemer.
 2. Zolang de afnemer in het bezit is van producten van FBI, is deze verplicht de producten in goede staat te onderhouden. Tevens is de afnemer verplicht alle producten voor de nieuwwaarde te verzekeren tegen schade.
 3. Bij verpanding heeft de afnemer altijd de verplichting om FBI daarvan in kennis te stellen. Kosten gepaard gaande met de opheffing van de verpanding komen ten laste van de afnemer. Zowel de opheffing als de kosten van de opheffing worden bepaald aan de hand  van het Nederlandse recht.
 4. De afnemer heeft het recht om de bij FBI afgenomen producten weder te verkopen. Echter zolang deze producten nog niet aan FBI betaald zijn, geldt het eigendomsrecht van FBI op de vordering die uitstaat ten gevolge van de wederverkoop van desbetreffende producten. De afnemer is verplicht om desgevraagd alle vorderingen die op deze wijze bestaan bekend te maken bij FBI.
 5. Wanneer producten van FBI worden verwerkt in of gemonteerd op een ander artikel, geldt het eigendomsrecht van FBI op het artikel waarin het betreffende product is verwerkt of waarop het is gemonteerd. De afnemer is verplicht om desgevraagd bekend te maken welke artikelen waarin verwerkt of waarop gemonteerd zijn.
 6. Wanneer de waarde van het verwerkte of gemonteerde product niet in verhouding staat tot de waarde van het artikel waarin het verwerkt of waarop het gemonteerd is, heeft de afnemer het recht een deeleigendom toe te wijzen. In dit geval dient de afnemer altijd het verschil in waarde aantoonbaar te maken.
 7. De afnemer vrijwaart FBI van vorderingen door derden.
 8. Betreffende het eigendomsvoorbehoud op geleverde goederen verplicht FBI zich om dat deel  van de zekerheden dat meer dan 10% van de waarde van de geleverde goederen overstijgt, naar eigen inzicht vrij te geven.
.
9 Gerechtsoord
 1. Het staat FBI vrij om naar eigen inzicht de plaats van het gerechtsoord vast te stellen.
 2. Slechts het Nederlandse recht is geldig. Het recht van de Verenigde Naties en afspraken tussen staten zijn uitgesloten.
 3. Tenzij anders vermeld is het gerechtsoord gelijk aan de vestigingsplaats van FBI.
10 Garantie
 1. Als u een fiets aanschaft bij FBI heeft u recht op fabrieksgarantie van 2 jaar op uw fiets. Deze garantie is enkel van toepassing wanneer u uw fiets op een gedegen manier onderhouden heeft. Dit betekent dat u uw fiets, net zoals bij uw auto, jaarlijks voorziet van een onderhoudsbeurt door een fietsspecialist. Slijtage aan onderdelen als gevolg van het gebruik vallen bij FBI uiteraard niet onder de garantie. De door Fat Bike International B.V. gehanteerde termijnen en voorwaarden zijn een minimum, en gelden onverminderd de wettelijke regels aangaande garantie en conformiteit. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene moet doen wat u er in alle redelijkheid van mag verwachten.

 1. De garantie periode van uw nieuwe fiets start op het moment van aankoop, deze datum staat op uw aankoopbewijs. Bewaar uw aankoopbewijs op een veilige plek, deze heeft u nodig als u aanspraak wilt maken op een garantieverzoek. Neem voor een garantieverzoek kontakt op met onze klantenservice . Wij plannen uw reparatie in met onze technische dienst. FBI hanteert een carry-in garantie, dit wil zeggen dat u uw fiets zelf dient aan te bieden bij onze technische dienst. Wanneer u niet in staat bent om de goederen in te leveren bij onze technische dienst kunnen wij deze voor u op laten halen. De directe kosten van € 35,00 voor het ophalen van een fiets in Nederland komen voor uw rekening. FBI beschikt over een technisch team van deskundige monteurs die uw garantieverzoek beoordeelt.